IMPRESIUM

URA E BASHKUAR

Homepage: www.uraebashkuar.comE

Përgjegjës i faqës: Mustafë Krasniqi 

Lektor gjuhësor: Isuf Bytyçi

E-Mail: mustafekrasniqi45@gmail.com

SQARIM

Portali, ka për qëllim ta informon opinionin: për kulturë, histori , art, Mësimin Plotësues në Gjuhën Shqipe, pa ndikime fetare, politike e ato partiake!

Redaksia mban përgjegjësi vetëm për shkrimet e redaksisë, kurse për fotografi, shkrime të cilat na vijnë nga autorë/e të ndrysh-ëm/me, përgjegjësinë e mbanë vetë autor-i/ja i/e shkrimit.

Përgjegjësitë e kësaj webfaqeje, për autorësinë e shkrimeve, fotografive apo publikimeve tjera të ngjashme, nuk garanton nëse autorësia shkelet, në raste të veçanta. Por, në momentin, kur shohim se autori, apo autorja ka bërë këtë shkelje, ne i heqim nga faqja pa paralajmërim dhe ua ndalojmë publikimet e mëtutjeshme, në faqen tonë. Përgjegjësia i takon autor-it/es, për ndonjë shkelje të mundëshme.

Materialet e publikuara në këtë webfaqe, e kanë pëlqimin e autor-it/es.  Po ashtu të dhënat personale të autorëve të shkrimeve të ndryshme, si: emri, mbiemri, adresa, fotografia etj., janë me lejen e autorëve, që i publikojnë shkrimet.

Ju falënderojmë për vizitën dhe mirëkuptimin!

PS. faqen e mirëmban M.Krasniqi (Një hapësirë i kemi lënë LAPSH-it në Bavari)

Lini një Përgjigje